มราคาถก ตวอยางรถยนตไฟฟารนหนง มแบตเตอร 30kWh คาไฟ 45 บาทหนวย ใชเวลาชารจ 8 ชวโมง 30845 จะเสยคาไฟชารจ 16875 บาท. BloombergNEF ประเมนวา ในป 2019 จำนวนการใชรถยนตไฟฟาทวโลกทมาแทนการขบขรถยนตแบบ ICE […]