เปดเรองราว รถยนตพระทนง ออกราชการของ ในหลวง ร9 กบ. เปนรถเบนซเอสคลาสสครม หมายเลขทะเบยน รยล๙๐๑ พระองคทรงใชในราชการเปนประจำ แตในปจจบน ใชในงานเฉพาะกจสวนพระองค หรอไมไดมการ. เม อ รถพระท น งของ ในหลวง ร […]

ร10 ทรงเศวตพสตร สรงพระมรธาภเษกโดยสหสธารา พระสงฆราชถวายนำพระพทธมนต. หวยเดด 11263 จบตาเลขมงคล ทะเบยนรถพระทนง ในหลวง รชกาลท 10 เสดจฯนครปฐม 11 – 99 – 00 เดนมาก 19 พย. […]

Maybach 62 มายบคสครมคนน ทรงใชเปนรถยนตพระทนงสำหรบ. เปดเรองราว รถยนตพระทนง ออกราชการของ ในหลวง ร9 กบ. คราใดม ขบวนเสด จฯเป นต องสงส ยว าค นไหนเป น รถยนต […]