สวนในป 2030 Land Rover ตงเปาไววากวา 60 ของรถยนตทงหมดทจำหนายในทองตลาดจะตองเปนรถยนตไฟฟาทงหมด ซงนนหมายความวา ภายในป 2040 รถยนต. HEV รถยนต ไฟฟาแบบผสมเสยบปลก Plug-In Hybrid Electric Vehicle. ผ ข […]