อก 2 ปขางหนา หรอป 2564 รถยนตทกรนจาก 12 คายท. สำนกงานมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม สมอ มแผนปรบมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมสำหรบยานยนตจากมาตรฐานยโร 4 ทใชในปจจบน มาเปนการใช. 1st Ride ร ว ว Honda […]

อยางไรกตาม ในมมเอกชนมองวาการปรบตวเขาสมาตรฐานยโร 5 ยงตองใชเวลา นายครรชต ไชยสโพธ ประธานกลมอตสาหกรรมยานยนต สภา. การควบคมฝนละเอยดขนาดเลกกวา 25 ไมครอนมความจำเปนตองปรบปรงคณภาพนำมนและมาตรฐานไอเสยรถยนตดเซลและรถเบนซนเขาสมาตรฐาน Euro 5. เว บแทงบอลอ นด บ1 บาร เซโลน จำต […]