หรออกตวอยางรถยนตความจ 15 ลตร ระบใหใชเบนซนแกสโซฮอล e20 ตองการเตมนำมนเบนซน 91 จำนวน 200 บาท ไดนำมน 714 ลตร วงไดระยะทาง 120. นำมน 1 ลตร แกสโซฮอล 91. […]