เลขมงคล ในหลวง รชกาลท 9. เสรจแลว ประทบรถยนตพระทนง เสดจ ๆ ไปยงบรเวณดานลางหนา. คราใดม ขบวนเสด จฯเป นต องสงส ยว าค นไหนเป น รถยนต พระท […]