การผลตรถยนตรน Model 3 ของเทสลาในเซยงไฮมตนทนถกลง 65 เมอเปรยบเทยบกบทผลตในสหรฐฯ ในอดตราคาของรถเทสลา Model 3 ในจนซงนำเขาจาก. เทสลา บรษทผผลตรถยนตไฟฟาใชเวลาเพยงไมกปกมมลคาตลาด market cap สงถงประมาณ 75 แสนลานดอลลาร มากกวาบรษทรถยนตคแขงทงรถ. ร ว […]