หลงจากชารจเตม เหมาะสำหรบวงในเมอง และในภเขา ขายในประเทศญปนป 2021. จำหนายรถยนตไฟฟามน รถสามลอฟฟา ใชงานเหมอนรถกอลฟ ออฟชนรถยนต. รถกอล ฟไฟฟ า Ev ราคาถ ก ร บประก น 2 ป […]