แบงออกเปน 5 เรองใหญๆ คอ 1ระบบเครองยนต 2. Electric car คอรถยนตทขบเคลอนดวยมอเตอรไฟฟาโดยใชพลงงานไฟฟาซงเกบอยในแบตเตอรหรออปกรณเกบพลงงานไฟฟา. ร ว วช วโมงน พ ดลมไอเย น เคร องปร บอากาศเคล อนท […]