หนาหลก Mazda ขาวรถใหม Mazda MX-30 รถยนตไฟฟา 145 แรงมา เปดตวอยางเปนทางการในญปน เคาะราคาเรมตน 128 ลานบาท. ในทสดยกษใหญอยางโตโยตา กประกาศเตรยมเปดตวรถยนตไฟฟาภายในปน 2 รน หลงจากทเปนเจาตลาดรถยนตไฮบรดในญปน ในขณะท. ป กพ […]