อนาคตอนใกลไมเกน 5 ปจากนไป ยานยนตไฟฟาจะเหมอนสมารทโฟนทวไป คาดวามอตราการใชงานรถยนตไฟฟาเพมขนเปนจำนวนมากอยางแนนอน. ปจจบนการขบขรถยนตไฟฟาในไทยยงไมเปนทแพรหลาย ซงจากสถตของกรมการขนสงทางบก ในป 2018 เฉพาะรถยนตนงสวนบคคลทเปน hev และ phev. น สส น บร จาค น สส […]