ไปรจก BYD บรษทรถยนตไฟฟาจน ทใหญกวา Tesla ถง 3 เทา เพยงแตคณอาจะไมเคยไดยนชอ. รถยนตไฟฟา พรอมขายAJ จบมอ Sharich ปน BYD เผยแพร. Top 6 Concept Suvs […]