เกรนกอนเลยนะครบ ผมขบเวฟ110i รถผมปายทะเบยน กทม แตผมอยสมทรสาคร ซอมาได4ป นนคอตงแตซอมากไมเคยไปตอภาษ ตอทะเบยนเลยสก. ในแตละปนน นอกจากผขบขรถยนตจะตองทำการตอพรบรถยนต เปนประจำทกปแลว สงหนงทสำคญไมแพกนนนกคอ การตอภาษรถยนต. เท ยบประก นเป ดป ด Vs ประก […]