โตโยตาแถลงยอดขายรถยนตป 2563 คาดการณตลาดรวมป 2564 ประมาณ 850000 – 900000 คน ตงเปาประมาณการขายโตโยตาอยระหวาง 280000 – 300000 คน. All-New Toyota Corolla CROSS รถยนต SUV […]