เพอนๆสมาชกเคยมยขบรถมาอยดๆกดบไปซะงนแตพอสตารทใหมกตดนะ รอบเดนเบากปรกต เกดจากสาเหตอะไรอยากใหผรหรอผทม. บรษทรถยนตสญชาตญปน Nissan ไดทำการเปดตวรถต NV Cargo Van และ NV Passenger Van โฉมป 2021 อยางเปนทางการทสหรฐอเมรกา โดยทงสองคนนจะมวางจำหนาย. Nissan Nv ป […]