ยามาฮา ประกาศ รบประกน 5 ป หรอ 50000 กม แบรนดแรกของโลก เปด 4 รนใหม พรอมรกตลาดทวประเทศ. Tkเกยรตยานยนต ยามาฮา yamaha tkauto ออกรถ0บาท ฟรดาวน ตดแบลคลสกออกรถได […]