การรถไฟประกาศงดเดนขบวนรถทองเทยว-เชงพาณชย 42 ขบวน ตงแต 9 มค-28 กพ64 เลยงการเดนทางชวงโควด-19 สามารถคนเงนตวโดยสารไดเตมราคา นาย. ชานชลาท 5 ok มาแลวครบ เรมเลย ละกน เดนทางขบวนท 13 เวลารถออก 1935 […]