เครอซพโดยรถไฟความเรวสงสายตะวนออกเชอมสามสนามบน และ ศนยวจยและนวตกรรมเพอความยงยน รวมกนตดตง ฟาใส หอฟอก. แบงปน ขอมล ขาวสารรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน. ป กพ นในบอร ด ไทย ผล ตรถไฟ ความเร วส […]

พลเอกประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร เปดเผยภายหลงเปนประธานในพธลงนามสญญารวมลงทนในโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน ดอนเมอง. ชยชนะของ กลมซพ ในโครงการไฮสปดเทรนเชอม 3 สนามบน ถงวนนมสทธลมเหลวได. Ooenbt0acacajm สญญาเดนหนารถไฟความเรวสงเชอมสามสนามบน ระยะทาง 220 กม. รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 […]

โครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน แบบไรรอยตอ ดอนเมอง – สวรรณภม – อตะเภา องกฤษ. การประมลรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน ลาสด บอรด ออซเคาะใหซพเปนผชนะการประมล เตรยมเสนอ ครมอนมตภายในวนท 28 พคน […]