ลงนามสญญา 15 มยน นสสภามาส ตร. The High-Speed Rail Linked 3 Airport Project เปนโครงการระบบขนสงมวลชนทตอ. ทองเหล องแผ น และ ทองเหล องเส นม […]

เครอซพโดยรถไฟความเรวสงสายตะวนออกเชอมสามสนามบน และ ศนยวจยและนวตกรรมเพอความยงยน รวมกนตดตง ฟาใส หอ. 33 นอกจากนนในปจจบนการพฒนาเทคโนโลยรถไฟความเรวสง มการพฒนาความเรวมากขนเปน 300 -350 กมชม. ดาวน โหลดฟร ร ปภาพ ห ดเข ยน ก […]