พย 2020 ณ ตก kx ชน 1 ใกล bts วงเวยนใหญ เวลา 900-1800 น แลว. ดวยของจำลองขนาดเทาจรง แบบจำลอง ภาพถาย และอ นๆ อกเสนทางหน […]