โดยตวรถไฟ มอตราคาบรการตามระยะทางของรถไฟขบวนใหมน จะมใหเลอกทงเตยงบน-ลาง ชน 1 และ ชน 2. ชน 1 ทนอน. ข นกระบะไต เขาส งไปฟ นฟ โฮมสเตย บนดอยป หม นท […]

  • 1
  • 2