จากสถานธนบร เราใชเวลาบนรถไฟนาจะ 6 7. เปดรายละเอยด MOU รถไฟไทย-จน ฉบบภาษาไทย-ภาษาองกฤษ 7 ขอ กอนหนาถก กคมนาคมปกปด ระบชดไมบอกเลก ตอเวลาอตโนมตครงละ 5 ป พวง MOI พฒนา. ครม […]