วดถำเสอ ตงอย อทามวง จกาญจนบร สงทสะดดสายตาของนกทองเทยวทมาเทยวชมวด เพอกราบนมสการพระธาต กคอ ความใหญโต. ขบวนรถไฟพเศษนำเทยวออกจา กสะพานขามแมนำแควและผาน เสนทางรถไฟสายประวตศาสตร ลดเลาะตามหนาผาและปาโปร ง 1115 น. ป ายสถาน รถไฟส ร นทร […]