รถนอนชน 2 ปรบอากาศ ชนด 343026 ทนง JR-West บนทปJR เลขทนง เตยงบน เลขค. รถนอนชน 2 ปรบอากาศ ชนด 343026 ทนง JR-West บนทปJR แนะนำนงขบวนดวนพเศษนครพงคชน […]

ปรบอากาศ ขบวนรถไฟชนทนงประเภท 1 กลางวนและกลางคน ขบวนรถไฟนอนปรบอากาศ – นงได 2 คน – ขบวนรถไฟปรบอากาศ. รถนอนปรบอากาศ ชน 2 จำนวน 79 คน 3. Kaan Show […]