ชาวเนตทาพสจนภาพถายตดวญญาณคนโบราณยนดรถไฟชนกระบะ จดตดทางรถไฟงวราย ดานจนทมลนธเผยไดยนเสยงหมาหอนตามมา ขณะทชาวเนต. แวมไพร ซอมบ ผและวญญาณ ขนลก ยกระดบความสยองของภาพยนตรสยองขวญ โดยปดไฟมดอยในบาน รบชมฟรไดเลย. เร องเล าผ ตอน ศาลเจ าท ร าง ข […]