รถไฟฟาไมวาจะใตดนหรอบนดน กลวนแลวแตเปนปจจยสำคญททำใหคนกรงไมตองเผชญชวตกบรถตดบนถนนทโคตรมหาโหดอกตอไป แตความ. 21 รถโดยสารประจำทาง โดยทางนครคนหมงไดใหบรการรถโดยสารประจำทาง 11 สาย ดงน 22 29 50 60 193 194 902 906 k16 k17 และ […]