สญญารวมลงทน 50 ป คาดเปดใหบรการป 2566 เกดการจางงานชวงกอสราง 16. สญญารวมลงทน 50 ป คาดเปดใหบรการป 2566 เกดการจางงานชวงกอสราง 16. ส ดยอดผล ตภ ณฑ จากปลาท ท […]