ประชาชนทยอยใชบรการ บทเอส สถานรถไฟฟาเซนตหลยส หลงเปดใชวนแรก ขณะ กรมราง ยงรอ กทม. บรษท ระบบขนสงมวลชนกรงเทพ จำกด มหาชน ใหบรการรถไฟฟาบทเอส จะทำการปดใหบรการชวคราว 10 สถาน ตงแตเวลา1430 น. บ ท […]