บกต เปดปฐมฤกษรถไฟฟาสายสเขยว-สทอง นงโบก 1895 วงยาวไรรอยตอ 59 สถาน คคต-หมอชต เชอมตอรถไฟฟา 5 สายบรการฟรถง 1 มค. รถไฟฟาจดกจกรรม 5 ธค2563 พาพอเทยวฟร บทเอสเปดเดนทางโดยรถไฟฟา และบอารท ฟรตลอดสาย […]