เปดใหบรการอาคารและลานจอดรถ โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลมรชมงคล ทงหมด 13 แหง แบงเปนอาคารจอดรถจำนวน 3 แหง และลานจอดรถจำนวน 10 แหง. เมอรถไฟฟาครบทกสาย ตามกำหนดการคอป 2572-2575 แลวถาเมอครบทกสายแลว คณอยากใหถนนเสนใดมรถไฟฟาวงผานเปนเสนตอไป หรอเปน สตอไปคะ. บ […]

มหานคร ควบ ความสง 7 ชน อาคารไลฟสไตล รเทล ทเชอมตอกบสถานรถไฟฟาชองนนทร มอบทางเลอกแหงประสบการณการรบประทานอาหารชนเลศ. ไทย เทสต ฮบ มหานคร ควบ ตงอยทบรเวณชน 1 ของตกมหานคร ควบ ทเชอมตอกบรถไฟฟาบทเอส สถานชองนนทร […]