ปมรอน วดเอยมวรนช ถกเวนคนสรางรถไฟฟา. ศกดสยาม รบประกนพนกงาน รฟฟทมงานทำ ดงบรหารสายสแดงเฟสแรก 11 เดอน หลงเตรยมโอนยายแอรพอรต ลงก ภายใน 24 ตคน การรถไฟฯ เผย. รถไฟเก บค าจอดรถ สถาน […]