มสถานทงสน 29 สถาน ใตดน 22 และยกระดบ 7 สถาน. แปลงราง brt เปนรฟฟ สายสเทา แบง 3 ชวง ยาว 3991 กม. การรถไฟฟ าขนส […]