สายสมวง โครงการรถไฟฟามหานคร สายฉลองรชธรรม สถานคลองบางไผ สถานเตาปน มเสนทางการเดนรถรวมระยะทาง 23 กโลเมตร เปนสถานยกระดบ. สายสแดงทไป มหาชย ยกเลกกอสรางแลวหรอครบ. ร ว วคอนโด ร ว วคอนโด ล มพ […]