โครงการระบบขนสงมวลชนขนาดรอง สายสทอง เรมตนมาจากแนวคดในการพฒนารถไฟฟาขนาดรองของสำนก. Klong San Station รหส G3 เปนสถานรถไฟลอยฟาในเสนทางรถไฟฟาสายสทอง โดยสถานจะยกระดบเหนอถนนสมเดจเจาพระยา เขตคลองสาน. Iconsiam Up Date Bts Skytrain ความค บหน ารถไฟฟ าสายส […]