รถไฟฟาสวนตอขยายสายสนำเงน ชวงเตาปน ทาพระ เปดใหบรการอยางเปนทางการตงแต 30 มนาคม 2563 ทผานมา โดยคงอตราคาโดยสารท 16-42 บาท. The MRT Blue Line Thai. รถไฟฟ า รถไฟฟ าสายส […]