รถไฟฟากำลงจะมาหานะเธอสวนตอขยาย สายสแดง สายสสม สายสมวง สายสนำเงน สายสเขยว และสายสนำตาล. เปดใหประชาชนทดลองใชบรการรถไฟฟาสายสนำเงน สวนตอขยาย ชวงหวลำโพง บางแค จากสถานวดมงกร สถานทาพระ โดยไมคดคาโดยสาร ตงแต. สร างป หน า รถไฟฟ […]