อนมตโครงการรถไฟชานเมอง หรอรถไฟฟาสายสแดงไปแลว 3 เสนทาง ตามแผงานของคมนาคมคาด ป 2565 เปดใหบรการ รอการรถไฟฯ เปด. แบงสราง 6 สญญา เรมเวนคนปน 15 หมนลาน บม 3 จงหวด. โครงการรถไฟฟ […]