เปดเผยวา จากนโยบายทตองการเรงรดใหเปดเดนรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายสายเหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต 1 สถาน. สายสเขยวออน สนามกฬาแหงชาต-บางหวา เปนสายทเปดใหบรการพรอมกบสายสเขยว หมอชต-สำโรง ในเดอนธนวาคม 2542 มระยะทางรวมประมาณ 142. พาทดลองน ง รถไฟฟ าสายส แดง ว […]