เปนผเดนรถสวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสเขยว และมอบหมายให กระทรวงคมนาคม เจรจากบ กทมในสวนการบรหารจดการเดนรถ. ในคราวประชมครงท 12553 เมอวนท 8 กมภาพนธ 2553 ทมมตเหนชอบในหลกการของการตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสเขยว จากชวงหมอชต – สะพานใหม. ห องนอน แสนเร ยบหร Pause […]

กทมเลอนเกบคาตวรถไฟฟา บทเอส สายสเขยว 104 บาทตลอดสาย. สายสเขยวออน สนามกฬาแหงชาต-บางหวา เปนสายทเปดใหบรการพรอมกบสายสเขยว หมอชต-สำโรง ในเดอนธนวาคม 2542 มระยะทางรวมประมาณ 142. โครงข ายระบบรถไฟฟ า รถไฟฟาสายสเขยว หมอชต-สะพานใหม-คคต ความคบหนาโครงการ พรอมตำแหนงอยางละเอยดทกสถาน […]

เปดราคาคาโดยสาร รถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายทำไมสงสดถง 104 บาท พรอมเปดตารางอตราคาโดยสารอยางละเอยด. ผวาฯกทมตรวจความพรอมรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต รบบกตมาตดรบบนเปดใชอยางเปนทางการ 9 สคน เพอบรรเทาปญหา. Pin On Infographic รถไฟฟา bts พรอมเปดใหบรการเพมเตมอก 4 สถาน สวนตอขยายสายสเขยว […]