โครงการรถไฟฟาสายสเขยว เหนอ ชวง หมอชต – สะพานใหม – คคต ระยะทางประมาณ 19 กโลเมตร โครงสรางทางวงยกระดบ มสถานยกระดบจำนวน 16 สถาน แนว. รถไฟฟาสายสเขยวเขม ชวง คคต-ลำลกกา ระยะทาง […]

เปนสวนตอขยายจากสายสเขยวเขม หมอชต-สะพานใหม-คคต วงตอไปทางทศตะวนออกบนถนนลำลกกา จนถงถนนวงแหวนรอบนอก. ชวงน บทเอส มการสรางเพมขนหลายเสนทาง โดยแบงชอเรยกออกเปนสๆ อาท รถไฟฟาบทเอสสายสมวง สายสชมพ สายสเขยว ลาสด. คอนโด ร ว ว เออร บาโน ราชว […]