เตรยมตวใหพรอม รถไฟฟาสายสทอง เปดใหบรการแลว 16 ธค. ขอเชญทกทานรบชมสกปขาว รถไฟฟาสายสเหลองดนราคาทดนพง โครงการ รถไฟฟาสายสเหลอง ชวงลาดพราว สำโรง. E0 B8 A3 E0 B8 96 E0 B9 84 […]