27 กโลเมตร จำนวน 4 สถาน จำนวนสถานทงหมด 4. รถไฟฟาชานเมองสายสแดงเขมเสนทางบานภาชมหาชย เปนโครงการทมงเนนหลกในเสนทางตามแกนทศเหนอทศใตทศตะวนตกเฉยงใต มแผน. คอนโด Jin Wellbeing County จ ณณ เวลบ อ ง เคาน […]

Update รถไฟ 3 โปรเจคยกษใหญจาก รฟท. อนมตโครงการรถไฟฟาสายสแดงออน ตลงชน-ศรราช ระยะทาง 57 กโลเมตร วงเงน 6645 ลานบาท คาดวาจะเปดใชงานไดภายในป 2565. บ านไม ใต ถ นส […]