โดยใน Part นจะขอพดถง รถไฟฟาสายสนำเงนชวงบางซอ ทาพระกอนนะคะ รถไฟฟาชวงบางซอ ทาพระ นมทงหมด 10 สถาน 11 สถานถารวมสถานทา. เชอมตอกบรถไฟฟา 3 สาย คอ mrt สายสนำเงนสถานบางซอ สายสแดงออน ศาลายา-หวหมาก […]