ไทมไลน เปดรถไฟฟา 7 เสนทางใหม. 2564 โดยกำหนดอตราคาโดยสารท 15-50 บาท สำหรบสายสแดงเขม และ 15-38 บาท. From Wikiwand ในป 2020 เสนอคมนาคมสรางรถไฟฟาสายใหม 6 เสนทาง วนท […]