รถไฟฟาบทเอส BTS Skytrain เปนระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในพนท. แจงหากปรบแบบกอสราง งบพง 1 หมนลาน. เพราะอะไร ต วร วมแมงม ม จ งสะด ดตอก บ Bts ฉลย bts […]