AREA 54 ตนเดอนกรกฎาคม 2017 ทผานมา เทสลาไดปลอยรถไฟฟาราคาประหยด Tesla Model 3 ลอทแรกออกมาจากโรงงานในฟรมอนท 30 คน โดยสามารถกดราคาจำหนายได. Jaguar I-PACEจากวล ไอเพด เขาเสนชยทเวลา 126 วนาท. พาส […]