Facebook Travel Manager ในชวงนหลายคนกำลงใหความสนใจกบ 5 สถานรถไฟฟา เปดใหม ทมการตกแตงอยางสวยงามมเอกลกษณหลากสไตลตาม. หรอทรจกกนในชอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท นนเอง เรมตนเปดใหบรการครงแรกในเดอนธนวาคม 2542 และมการเปดบรการสวนตอขยายแบ. Ep 379 ร ว ว […]