พนทสำนกงานใหเชาทำเลเพชรบรตดใหม ตงอยบนถนนเพชรบรตดใหม มพนทสำนกงานขนาดใหญและพนทออฟฟศขนาดเลกราคาถกให. ถเพชรบรตดใหม ใกลรถไฟฟา MRT เพชรบร รถไฟฟา BTS นานา Airport Link มกกะสน. Circle 1 Petchaburi 36 ขายคอนโดม อสอง ใกล […]