กบสถานศาลาแดงของ bts รวมทงอำนวยความสะดวกแกประชาชนบรเวณถนนสลม ใหสามารถมาใชบรการระบบรถไฟฟาได. อนมตโครงการรถไฟชานเมอง หรอรถไฟฟาสายสแดงไปแลว 3 เสนทาง ตามแผงานของคมนาคมคาด ป 2565 เปดใหบรการ รอการรถไฟฯ เปด. เม อรถไฟฟ าครบท กสายจะเป นอย างไรก […]