ถนนสนามบนนำ ซอย นนทบร 131 โรงพยาบาลพระนงเกลา. คอนโด Aspire รตนาธเบศร 1 ใกลรถไฟฟาสมวง แยกนนทบร เรม 189. Kraam Sukhumvit 26 คอนโดหร ระด บ Super […]